Gmina Płoniawy-Bramura
Powróć do: Przyroda

Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa obszaru gminy

Obszar o randze krajowej

W randze obszarów o znaczeniu krajowym znajduje się dolina Orzyca. Jest to najbardziej wartościowy pod względem przyrodniczym obszar w całej gminie, obejmujący ukształtowaną w sposób naturalny dolinę nizinnej rzeki. Środowiska, które wykształciły się tutaj, są jeszcze mało zmienione i należą do zanikających w skali całego kraju. Znajdujące się tam zbiorowiska roślinne i ekosystemy starorzeczy są unikalne w dolinach rzek tej wielkości. Spośród ssaków związanych z tego typu środowiskami należy wymienić występujące tam bobry i wydry. O atrakcyjności tego terenu świadczy choćby liczba 15 par bocianów białych gniazdujących we wsiach okalających dolinę, na ogólną liczbę 24 par zasiedlających całą gminę oraz stwierdzenia żerujących bocianów czarnych. Dolina Orzyca wyróżnia się przede wszystkim ze względu na występowanie rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Należą do nich gatunki ptaków siewkowatych: czajka, rycyk, samotnik, kszyk, krwawodziób oraz inne gatunki związane z korytem rzeki i środowiskami obszarów podmokłych: zimorodek, dziwonia, cyranka, świergotek łąkowy, dzięcioł zielony. Na uwagę zasługuje stwierdzenie gniazdujących żurawi w liczbie 2-4 par. Koryto rzeki jak i wody stagnujące w starorzeczach są miejscami rozrodu i występowania wielu gatunków ryb i bezkręgowców wodnych.

 Obszary o randze regionalnej

  W grupie terenów o randze regionalnej znalazł się kompleks leśny „Płoniawy”. Są to obszary leśne rozciągające się pomiędzy miejscowościami Płoniawy-Bramura i Węgrzynowo, należące do Nadleśnictwa Przasnysz i Leśnictwa Płoniawy. Jest to kompleks o bardzo urozmaiconej strukturze drzewostanów, zajmujących bogate siedliska. Zbiorowiska leśne budują w głównej mierze bory sosnowe i w mniejszym stopniu podmokłe olsy. Na skraju północnej części lasu znajdują się wkomponowane w leśny krajobraz stawy rybne. Spośród ssaków stwierdzono tam m.in. jelenie szlachetne, sarny i dziki. Bardzo ciekawy jest także zespół ptaków, z rzadkimi gatunkami: żurawiem, kobuzem, trzmielojadem, orzechówką i muchołówką małą. W południowej części kompleksu znajduje się dąb proponowany do ochrony pomnikowej.

Status obszaru o znaczeniu regionalnym posiada dolina rzek Węgierki. Mimo silnej zabudowy i dużej antropopresji na granicach doliny, zachowały się tam bogate siedliska. Wartość przyrodniczą podkreśla duża różnorodność zbiorowisk łąkowo-turzycowych i szuwarowych. Dość czyste wody w korycie rzeki zasiedlają rzadkie na innych terenach bezkręgowce m.in. raki rzeczne. Występują tam odpowiednie biotopy dla grupy wróblowych ptaków wodno-błotnych: dziwonii, remiza, rokitniczki, potrzosa. Dolina Węgierki stanowi wodny korytarz ekologiczny o skali regionalnej.

Obszary o randze lokalnej

  Do obszarów o znaczeniu lokalnym zaliczono dwie niewielkie doliny cieków wodnych oraz obszary leśne w północnej i wschodniej części gminy. Kryterium według którego określono rangę tych terenów jest również fakt, że dolinki cieków wodnych przylegają, bądź łączą się z doliną Orzyca - obszarem o znaczeniu krajowym, a wyznaczone tereny leśne w obrębie gminy stanowią fragmenty dużych kompleksów leśnych poza granicami gminy.

 1. Dolina cieku wodnego zlokalizowana w południowej części gminy w pobliżu miejscowości Wygoda i Obłudzin. Jest to wodny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, włączony do projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny Orzyca i jego dopływów.

2. Dolina cieku wodnego o długości ponad 14 km, przebiegająca w północnej i środkowej części gminy, wraz z dwoma kompleksami niewielkich stawów hodowlanych. W środkowym fragmencie omawiany ciek przecina obszar o znaczeniu regionalnym - kompleks leśny „Płoniawy”, a w końcowym odcinku jego dolinę proponuje się objąć ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny Orzyca i jego dopływów. Ciek ten wnikający w głąb gminy na obszary z przewagą krajobrazu rolniczego, pełni ważną funkcję korytarza ekologicznego.

 3. Kompleks leśny rozciągający się we wschodniej części gminy, po obu stronach drogi 1000-lecia. Ze względu na duży obszar, graniczenie z obszarem o znaczeniu krajowym (dolina Orzyca), zróżnicowanie przestrzenne i walory krajobrazowe zakwalifikowano ten obszar leśny do terenów o randze lokalnej.

4. Fragmenty kompleksów leśnych w północnej części gminy. Znajdujące się tam zbiorowiska leśne podnoszą poziom bioróżnorodności w dominujących, intensywnie użytkowanych terenach rolniczych i są przedłużeniem dużego kompleksu leśnego rozciągającego się w kierunku północnym i wschodnim poza granicami gminy. Ze względu na brak dokładnego rozpoznania przyrodniczego obszarów sąsiadujących z gminą Płoniawy-Bramura, można jedynie przypuszczać, że omawiane tereny leśne należą do kompleksu leśnego o znaczeniu regionalnym.