Gmina Płoniawy-Bramura

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ocena 0/5

W związku z planowanym przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach - Bramurze do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 16.08.2023r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:

1. dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych strefach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

3. podpisaną Klauzulę informacyjną,

4. oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów dostępne są w siedzibie OPS. 

Złożenie zgłoszenia do Programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystenckich. Kwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu, nie wcześniej jednak niż po przyznaniu środków finansowych dla Gminy na realizację powyższego zadania. O zakwalifikowaniu do Programu realizator poinformuje wszystkich zainteresowanych po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków na realizację Programu.

Zgłoszenia do Programu należy dokonać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach – Bramurze do dnia 13.09.2023r. do godz. 16.00 

Usługi asystencji osobistej może świadczyć w pierwszej kolejności osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego ale niebędąca członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą z uczestnikiem.

W przypadku gdy asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystenta wskazuje realizator. Wówczas asystentem może zostać osoba, która:

posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 
lub

posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników OPS w Płoniawach - Bramurze, pod numerem telefonu: 29 71 78 962.

 

 

Z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepełnosprawni.gov.pl) zakładka Fundusz Solidarnościowy.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia.docx
Format: docx, 21.33 kB
Klauzula informacyjna Rodo.docx
Format: docx, 14.57 kB
Klauzula Rodo.docx
Format: docx, 15.28 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności