Gmina Płoniawy-Bramura

KOMUNIKAT W sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego

Ocena 0/5

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 4 pkt. 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 2 i 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 - 44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

I.  Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w pkt I;

2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w pkt II;

2. Transport zwierząt i produktów przez obszar jest realizowany:

1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;

2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz

3) unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są świniowate.

2. Na obszarze, o którym mowa nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są świniowate, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.

3. Dezynfekcja, o której mowa, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywane są świniowate, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń;

2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu świniowatych.

4. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji  jest przechowywany przez podmiot utrzymujący świniowate do czasu zniesienia obszaru.

II. Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący w powiecie makowskim:

1) w gminie Płoniawy-Bramura miejscowości: Gołoniwy, Łęgi, Nowe Płoniawy, Nowy Podoś, Płoniawy-Bramura, Stary Podoś, Zawady Dworskie, Zawady-Huta, Dłutkowo,

2) w gminie Krasnosielc miejscowość Sulicha.

  III.  Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie makowskim:

a) w gminie Płoniawy-Bramura miejscowości: Bobino Wielkie, Chodkowo Wielkie, Choszczewka, Kalinowiec, Nowe Zacisze, Obłudzin, Prace, Retka, Szlasy Bure, Bobino-Grzybki, Bogdalec, Chodkowo-Biernaty, Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Jaciążek, Kobylin, Kobylinek, Krasiniec, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Młodzianowo, Nowa Zblicha, Płoniawy-Kolonia, Popielarka, Rogowo, Stara Zblicha, Stare Zacisze, Suche, Szlasy-Łozino, Szczuki, Węgrzynowo, Węgrzynówek,

b) w gminie Karniewo miejscowość: Obiecanowo,

c) w gminie Krasnosielc miejscowości: Biernaty, Chłopia Łąka, Grądy, Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wola Włościańska, Łazy, Pienice, Przytuły, Wola-Józefowo, Wymysły,

d) w gminie Sypniewo miejscowości: Rzechowo-Gać, Rzechowo Wielkie, Rzechówek, Chojnowo, Gąsewo Poduchowne, Nowe Gąsewo, Poświętne, Nowy Szczeglin, Szczeglin Poduchowny, Zalesie, Zamość,

e) w gminie Czerwonka miejscowości: Budzyno, Budzyno-Bolki, Budzyno-Lipniki, Cieciórki Szlacheckie, Cieciórki Włościańskie, Guty Małe, Dąbrówka, Kałęczyn, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo-Jurki, Krzyżewo-Marki, Nowe Zacisze, Ulaski;

2) w powiecie przasnyskim w gminie Przasnysz miejscowości: Fijałkowo, Józefowo, Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Wyrąb Karwacki, Emowo, Helenowo-Gadomiec.

 IV.  Definicje stosowane w komunikacie podane są w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 2020/687”.

V. 1.  Na obszarze zapowietrzonym, w zakładach, w których utrzymywane są świniowate innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie  afrykańskiego pomoru świń (ASF), nakazuje się: 

1)   trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania świniowatych oraz produktów z nich w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom, ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu świniowatych, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF),

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF);

5) prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4  w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".

2.  Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów utrzymywanych świniowatych;

2) odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych; 

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;

5) pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;

6) objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych:

7) objazdowego krycia naturalnego świniowatych;

8) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

9) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;

10) przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;

11) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;

12) przemieszczenia skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.

3. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić afrykański pomór świń (ASF), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub ze świniowatych:

a) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym,

b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym, lub

c) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym;

5) produkty pochodne.

4. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem

VI. 1. Na obszarze zagrożonym, w zakładach, w których utrzymywane są świniowate, nakazuje się:

1) trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów  poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania świniowatych oraz produktów z nich w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom, ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu świniowatych, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF),

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF);

5) prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".2.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.

3.  Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów świniowatych utrzymywanych;

2) odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych; 

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych utrzymywanych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;

5) pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;

6) objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych:

7) objazdowego krycia naturalnego świniowatych;

8) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

9) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;

10) przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;

11) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;

12) przemieszczenia skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.

4. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić afrykański pomór świń (ASF), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z świniowatych:

a) trzymanych poza obszarem zagrożonym,

b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym, lub

c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;

5) produkty pochodne.

5. Zakazy obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w pkt. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

VII. 1  Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się ubój lub uśmiercanie prewencyjne świniowatych utrzymywanych w zakładach.

2. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje zapewnienie zgodności transportu ciał lub części ciał utrzymywanych świniowatych z zakładu, o którym mowa w ust. 1 z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

VIII.  1.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY".

2.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY".

3. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

4. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

IX. Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych  na drogach publicznych i prywatnych na granicy obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

lek. wet. Lena Lewandowska

Pliki do pobrania:

Komunikat ASF podpisany.pdf
Format: pdf, 460.49 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności